top of page

שאלות בזירת המחשבה האתית

 

כיצד ראוי לפעול ולהתנהג? ובכלל, כיצד ראוי לחיות?

האם פעורה תהום בין ערכים (נורמטיביים) לבין עובדות, בין הראוי למצוי?

האם נוכל להשכיל כיצד לחיות מתוך הבנתנו בדבר  טבע האדם? יש בכלל דבר כזה, טבע האדם, שיוכל לקבוע לנו כיצד לחיות?

אנו רוצים לחיות חיי מאושרים, כיצד מתייחסת בקשת האושר שלנו לרצוננו לחיות חיים מוסריים?

האם נחוץ מזל כדי לחיות חיים טובים? כדי לחיות חיים מוסריים?

כיצד נוכל לבסס את שיפוטינו המוסריים, לשכנע את מי שחלוק עלינו ולהוכיח שהצדק איתנו? וכיצד נכריע במחלוקות מוסריות?

מהי סגולת-אופי בכלל, וסגולת אופי טובה בפרט? כיצד היא מעורבת באופן שבו אנו פועלים ונוהגים? מה יחסה להבנותינו המוסריות? האין היא אבן-נגף על חירותנו?

bottom of page